erkin32
erkin32
üye
(Haber Fotoğrafçısı)
Gümüşhane

Özel Yetenek Sınavları

Arkadaşlar siteye yeni üye oldum.
Acaba AKdeniz Ünv'ün özel yetenek sınaıvı hakkında bilgisi olan va mı(sorular olabilir) ? Yardımlarınız için şmdiden teşekkürler.

 

Tarih: 27 Temmuz 2008, 17:11 - İp: 78.***.**1.46
Cevapla
seyyah1981
seyyah1981
üye
(Amatör)
Batman

internetten indirdim.. umarım işine yarar..

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
Özel Yetenek Sınavı Yönergesi (1)


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve dayanak
Madde 1 – (1) Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5. maddesine dayanılarak hazırlanan bu yönergenin amacı, Güzel Sanatlar Fakültesi’ne alınacak öğrencilerin giriş sınavlarında uygulanacak ilkeleri belirlemektir.

Alınacak öğrenci sayıları
Madde 2 – (1) Alınacak öğrenci sayıları, ilgili bölüm kurullarının önerisi doğrultusunda Fakülte Kurulu ve Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nun onayından sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca belirlenir.

Sınav başvuru koşulları
Madde 3 – (1) Özel Yetenek Sınavı’nın yapıldığı yılın ÖSS puan türlerinin en az birinden ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu’nda belirtilen yeterli puanı almış olmak.
(2) Başvurular adayın kendisi veya yakını tarafından ya da Internet ortamında yapılabilir. Postayla başvuru kabul edilmez.
(3) Üstün yetenekli adaylarla ilgili olarak yapıldığı yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu’ndaki hükümler uygulanır.(2)

Başvuru (ön kayıt) için gerekli belgeler
Madde 4 -
• Özel yetenek sınavının yapıldığı yılın ÖSS Sınav Sonuç Belgesi’nin aslı ve fotokopisi*,
• Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkiye’de öğrenim görme hakkını almış olduğuna ilişkin belge ve son iki yıldan birine ait YÖS sınav sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi*,
• Mezun olduğu kurumdan alınan diplomanın ya da bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi*,
• Nüfus cüzdanının aslı (T.C. Kimlik Numaralı olmalıdır; yoksa ayrıca T.C. Kimlik Numarası verilmelidir) ve fotokopisi*,
• Son altı ayda çekilmiş Kılık Kıyafet Yönetmeliği’ne uygun iki fotoğraf,
• Özel Yetenek Sınavı Giderleri Ödentisi’nin yatırıldığına ilişkin banka belgesi.

(1) Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum görüldüğünde, aday sınavı kazanmış olsa dahi, sınavı iptal edilerek hakkında kanuni işlem yapılması yoluna gidilir. (2)

(2)Yukarıdaki belgelerin fotokopileri onaylandıktan sonra asılları adaylara geri verilir.

Başvuru tarihi
Madde 5 – (1) Ön kayıtlar Ağustos ayı içinde Fakülte Dekanlığının belirlediği tarihler arasında Fakültede ya da Internet üzerinden yapılır. Internet üzerinden yapılan başvurularda belirtilen belgelerin öngörülen süre içerisinde Fakülte Dekanlığı’na getirilmesi gerekir.

Sınav tarihi
Madde 6 – (1) Sınavlar Ağustos ayının son iki haftası içinde yapılır. Kesin sınav tarihi Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir ve duyurulur. Ön kayıt tarihi, kayıt tarihi, sınav yeri vb. konular her yıl güncellenecek olan Özel Yetenek Sınavları Koşul ve Esasları’nda belirtilir.

Sınav sonucunun duyurulması, düzeltilmesi ve sınava ilişkin ortak kurallar
Madde 7 – (1) Sınav sonuçları sınavların bitiminden en geç bir gün sonra Dekanlık
F-37tarafından fakülte duyuru panosu, Akdeniz Üniversitesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi web sitesinden duyurulur. Yanlışlık olasılığı durumlarında sınavların duyurulmasını izleyen iki gün içinde adaylar yazılı olarak Sınav Kurulu’na dilekçeyle başvurabilir. Dilekçe sınav kurulunca incelenir. Herhangi bir yanlışlık varsa giderilir. İncelemenin sonucu kesindir. Yanlışlığın olmadığı anlaşılırsa durum ilgilinin dilekçesine işlenir ve kendisine yazılı olarak bildirilir.
(2) Sınav sırasında uyulması gereken kurallara uymayanlar, sınav disiplinini bozan ve kendi yerine başkasını sınava sokan adaylar belirlenirse sınava alınmaz, durum tutanağa işlenir ve gereğinde bunlar hakkında yasal işlem başlatılır.

Madde 8 -
Gözetmen: Sınavın birinci aşamasında Akdeniz Üniversitesi’nin diğer fakültelerinden yeterli öğretim elemanı gözetmen olarak belirlenir; gerektiğinde ikinci aşamada da bu biçimde gözetmen görevlendirilebilir.
Model: İlgili bölümlerin sınavlarında kullanılmak üzere bölümlerin önerileri doğrultusunda öğrencilerden ve gerektiğinde dışarıdan canlı model görevlendirilebilir.
Sekreterlik: Fakülte Sekreteri’nin başkanlığında görevlendirilecek yeteri kadar Fakülte personelinden oluşur.

Sınav için istenen araç ve gereçler
Madde 9 – (1) Sınavlar için gerekli araç ve gereçler ile yapılacak ön hazırlıklar Sınav Alt Kurulu önerileri doğrultusunda başvuru sırasında duyurulur.

Başvuru yeri
Madde 10 -
Akdeniz Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi – Yerleşke / ANTALYA
Web Sayfası: www.akdeniz.edu.tr
E-İleti: gsf@akdeniz.edu.tr


İKİNCİ BÖLÜM
ÖZEL YETENEK SINAVI

Sınav üst kurulu
Madde 11 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu’nca bir Rektör Yardımcısı başkanlığında Fakülte Dekanı’nın da yer aldığı 3 (üç) kişilik Sınav Üst Kurulu oluşturulur. Sınav Üst Kurulu sınavların sağlıklı yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.

Sınav kurulu
Madde 12 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu aynı zamanda özel yetenek sınavlarının işleyişinden ve yürütülmesinden sorumlu sınav kuruludur. Bu kurul Sınav Üst Kurulu’na karşı sorumludur.

Sınav alt kurulları
Madde 13 – (1) Sınav Alt Kurulları; en az 5 (beş) asil, 2 (iki) yedek üye olmak üzere öğretim elemanlarından oluşur. Alt kurulların asil üyelerinin en az ikisi başka üniversite öğretim elemanlarından görevlendirilir.
(2)Yazılı sınavlarda sınav kağıtlarını okumak ve değerlendirmek üzere Fakülte’den ya da diğer birimlerden ilgili alan öğretim elemanlarından üç kişilik sınav alt kurulu oluşturulabilir. Alt
(3) Kurul, Sınav Kuruluna karşı sorumludur. Sınav Alt Kurulları, kurul üyelerinden birini başkan olarak belirler. Sınav Alt Kurulları’nda Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde (AKÜNSEM) görev alanlar görevlendirilmez.

F-38Madde 14 – (1) Bu Yönerge, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ile gelen adaylar için de geçerlidir.
UYGULAMA, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMELER(2)

Resim, Heykel, Grafik, Seramik, İç Mimari ve Çevre Tasarımı, Fotoğraf Bölümleri

Sınav Aşamaları (2)
Madde 15 – (1) Sınavlar iki aşamalı olarak gerçekleştirilir:
a)Birinci Aşama: Bu sınava ön kayıt yaptıran bütün adaylar katılır. Tüm bölümler için Birinci Aşama, eleme niteliğindedir. Resim, Heykel, Grafik ve Seramik Bölümlerinde genel yetenek düzeyinin ölçüldüğü canlı modelden desen sınavı yapılır. İç mimari ve Çevre Tasarımı Bölümü ile Fotoğraf Bölümlerinde görsel algıya dayalı çoktan seçmeli sınav yapılır.
b) İkinci Aşama: Ortak sanat ve genel kültür sınavı ile her bölümün alan sınavıdır.
Bölümlerin alan sınavlarına ilişkin konular ve sorular, sınav başlamadan en az bir saat önce görevli, ilgili Bölüm Sınav Alt Kurulu tarafından belirlenir. (3)
(2) Resim Bölümü alan sınavı; imgesel tasarıma dayalı uygulama sınavıdır.
(3) Grafik Bölümü alan sınavı; imgesel tasarıma dayalı uygulama sınavıdır.
(4) Heykel Bölümü alan sınavı; kil malzemesi kullanılarak yapılan üç boyutlu uygulama sınavıdır.
(5) Seramik Bölümü alan sınavı; kil malzemesi kullanılarak yapılan üç boyutlu uygulama sınavıdır.
(6) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü alan sınavı; tasarım yeteneğini ölçmeye yönelik sınavdır.
(7) Fotoğraf Bölümü alan sınavı; imgesel tasarım ve görsel algılama yetisinin ölçüldüğü uygulama sınavıdır.

Değerlendirme (2)
Madde 16 -
a)Birinci Aşama: 1. aşama sınavının değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün 1. aşama son değerlendirmeye esas puanı ayrıca ÖSS katkı puanı toplanarak belirlenir. Bu bölümün ÖSS katkı puanı, ÖSYS Kılavuzu’nda belirtilen Özel Yetenek Sınavı’nın yapıldığı yılın en az Puan Koşulu’nda belirtilen puan sıfır kabul edilerek adayın bunun üstündeki puanı 0.90 ile çarpılmasıyla belirlenir. (3)
Bütün bölümlerin puanları büyükten küçüğe doğru sıralanır, bu kapsamdaki her bölümün toplam kontenjanının 3 (üç) katı aday ikinci aşama sınavlarına girmeye hak kazanır. Sonuncu adayın puanını birden fazla aday almışsa, bu adayların tümü ikinci aşamaya alınır.
b)İkinci Aşama: Ortak sanat ve genel kültür sınavının ağırlığı % 20; bölümlerin alan sınavlarının ağırlığı % 80’dir. İkinci Aşama puanı 50 (elli)’nin altında olan adaylar değerlendirmeye alınmazlar.

Müzik Bölümü

Uygulama, ölçme ve değerlendirmeler (2)
Madde 17 – (1) Sınavlar iki aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Birinci Aşama : Bu sınava ön kayıt yaptıran bütün adaylar katılır. Sınav, olağanüstü bir durum olmadıkça birinci gün bitirilir. Sınav ön eleme niteliğinde olup, müziksel işitme ve algılamaya yöneliktir; sözlü-uygulamalı olarak yapılır. Sınavda adaya, çok ses (iki ses, üç ses), ezgi, ritim sorulur.
1. Çok ses işitme: Piyano ile çalınan 5 adet iki ses, 5 adet üç sesi "a" veya "na" hecesi ile yineleyebilme (50 puan).
2 ses: 20 puan
3 ses: 30 puan
F-392. Ezgisel Bellek: Piyano ile çalınan 2 adet ezgiyi "a" veya "na" hecesi ile yineleyebilme (40 puan).
3. Ritmik Bellek: Vurulan 2 ritim cümlesini, vurarak yineleyebilme (10 puan).

(2) Birinci aşamada 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirme yapılır; puanlar büyükten küçüğe doğru sıralanır; alınacak öğrenci sayısının 3 (üç) katını oluşturan sayı kadar aday ikinci aşamaya girmeye hak kazanır ve diğerleri başarısız olarak değerlendirilir (Sonuncu adayın puanını birden fazla aday almışsa, bunların tümü ikinci aşamaya alınır).

İkinci Aşama:Bu aşamada adaylar 3 alanda sınanacaklardır.

1. Müziksel İşitme ve Müzik Bilgisi ve Kültürü: Bu sınavın ağırlığı % 70’tir. Sınavda adaylara, temel müzik bilgileri ve genel müzik kültürü, iki ses, üç ses, dört ses, ezgi soruları sorulur.
a) Temel Müzik Bilgileri ve Genel Müzik Kültürü: Bu sınavda, temel müzik bilgilerinin ölçüleceği test ve genel müzik kültürünün değerlendirileceği kompozisyon uygulanır. (20 Puan)
b) Çok Ses İşitme: Piyano ile çalınacak 5 adet iki ses, 5 adet üç ses ve 5 adet dört sesi "a" veya "na" hecesi ile yineleyebilme (30 puan).
2 ses: 10 puan
3 ses: 10 puan
4 ses: 10 Puan
c) Ezgisel Bellek: Piyano ile çalınacak 2 adet ezgiyi "a" veya "na" hecesi ile yineleyebilme (20 puan).

2. Söyleme: Bu sınavın ağırlığı % 15’tir. Sınavda, ses sağlığı, ses gürlüğü, ses genişliği, sesin gelişmeye elverişliliği, doğru söyleme, yorumlama özellikleri açısından ölçme yapılır.

3. Çalma: Bu sınavın ağırlığı % 15'tir. Aday sınava, hazırladığı parçaları içeren bir liste ile gelir; bunlardan birini, istenirse diğerlerini çalar. Adaydan teknik becerileri göstermesi, çözümleme yapması istenebilir. Sınavda, parçayı doğru çalma, çalınan parçanın güçlük düzeyi ve teknik özellikleri, çalgıyı çalma tekniğine uygun kullanma, doğru ve güzel yorumla çalma, çözümleme yapma özellikleri açısından ölçme yapılır. Sınav Alt Kurulu, adayları öğrencilik hakkı kazandıklarında çalabilecekleri çalgılar açısından da değerlendirir.
İkinci Aşama Puanı 50 (elli)’nin altında olan adaylar değerlendirmeye alınmazlar.
Her aşamada sorulacak sorular, sınav başlamadan en az bir saat önce görevli Müzik Bölümü Sınav Alt Kurulu tarafından belirlenir.

TÜM BÖLÜMLER İÇİN SON DEĞERLENDİRME (2)

Madde 18 – (1) Kayda Esas Sıralama Puanının Hesaplanması
Kayda Esas Sıralama Puanı (KP), KP = İkinci Aşama Sınav Puanı + ek puanlar biçiminde bulunur.
İkinci Aşama Sınav Puanı’na aşağıdaki ek puanlar eklenir.
a) Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı’nın Katkısı :
Adayın Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı’nın (AOÖBP) hesaplanmasında mezun olduğu lise türü, alan dikkate alınarak, ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzundaki kurallar uygulanır. Kılavuzda belirlenen ağırlıkla elde edilen sayılar, 0.5 ile çarpılarak bu kapsamda uygulanacak ek puan elde edilir.
Dil puanı ile ön kayıt yaptıran adayların AOBP’nın katkısının bulunmasında, AOBP sözel puanı dikkate alınır.

ÖSYS’de merkezi sistemle veya özel yetenek sınavı ile daha önce bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ağırlıklı orta öğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları hakkında, sınavın yapıldığı yılın ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu’ndaki hükümler uygulanır.
F- 40Kılavuzdaki bütün ilgili kurallar, Özel Yetenek Sınavı Koşul ve Esasları’nda ayrıntılı olarak açıklanır. Kılavuz’a hüküm bulunmaması durumunda Fakülte Kurulu’nca verilen karar, Özel Yetenek Sınavı Koşul ve Esasları’nda yer alır ve uygulanır.

b) ÖSS Puanı’nın Katkısı :

İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümü dışındaki bölümler için ÖSYS Kılavuzu’nda belirtilen en düşük ÖSS taban puanı sıfır kabul edilerek, üstündeki puan 0.15 ile çarpılarak belirlenir. (3)
Bütün bu değerlendirmeler sonucunda elde edilen toplam puanlar en yüksekten aza doğru sıralanır. En üstten başlayarak bölüme alınacak öğrenci sayısı kadar aday kazananlar listesine, diğerleri yedekler listesine alınarak duyurulur. Aday, tercih sırasına göre yalnızca bir asil listede yer alır.
Kazananlar listesinde son sırayı alanlar arasında eşitlik durumunda ÖSS puanı yüksek olan aday seçilir. ÖSS puanı’nın eşitliği durumunda AOB Puanı yüksek olan aday seçilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yedeklerle ilgili açıklamalar
Madde 19 – (1) Kesin kayıt tarihlerinde herhangi bir nedenle kaydını yaptırmayan adayların yerine açıklanacak tarihlerde sırasıyla yedek adaylar içinden kayıt yapılır.

Bildirim
Madde 20 – (2) Her çeşit bildirim, öğrencinin Güzel Sanatlar Fakültesine ön kayıtta belirtilen adrese yazılı biçimde yapılarak veya Fakülte tarafından öğrenci duyuru tahtasında duyurularak tamamlanır.

Yönergede yer almayan durumlar
Madde 21 – (1) Bu Yönerge’de yer almayan konularda, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası, Yükseköğretim Kurulu Kararları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu hükümleri, Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Senato Kararları’na göre işlem yapılır. Yönerge’de belirtilen konuların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu’nda farklı şekilde yer alması durumunda Kılavuz hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 22 – (1) Bu Yönerge, Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 23 – (1) Bu Yönergeyi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı yürütür.

 

Tarih: 27 Temmuz 2008, 18:46 - İp: 81.***.**5.158
eskidost
eskidost
üye
(Reklam Fotoğrafçısı)
İstanbul

Tek başına yetmişsin topige maşallahh güzel açıklama...

 

Tarih: 31 Temmuz 2008, 20:40 - İp: 78.***.**5.75
Sayfa(lar): 1

İlgili Olabilecek Konular
Gönderen
Cevap
Okunma
Son Gönderim
broge
0
681
29 Nis. 2019, 19:48
broge
prodersler
0
977
16 Şub. 2018, 21:55
zbkdygn
prodersler
0
1841
19 Oca. 2018, 14:47
zbkdygn
prodersler
0
1207
27 Nis. 2017, 12:47
zbkdygn
prodersler
0
1140
14 Şub. 2017, 14:20
zbkdygn
omaryayla
0
1337
23 Oca. 2017, 18:51
omaryayla
» Fotoğrafça
Mf Lensleri Kullanmak - Lens Conver
fm19[B]Lens Converter nedir?[/B]      Her SLR ve DSLR makine kendisi için uygun bayonetli lensleri kullanabilir. Farklı bir lensi takabilmek için mutlaka dönüştürücü (converter) kullanmanız gerekmektedir. Bunun için metalden imal edilmiş özel aparatlara Lens Converter denilmektedir. ...
Devamı »
» Bizi Takip Edin!
Aktif Üye / Ziyaretçi
ertugrulkoca, alihanysl, (2)